Publicaties

AD Visie 2017 Werkstress verminderen of werkgeluk verhogen? Cristel van de Ven en Astrid de la Fuente in ADVisie - Ruim een derde van alle ziekteverzuim is te herleiden tot werkstress. Inmiddels gaat het om 7.555.000 verzuimdagen, oftewel 21.000 fte, ter waarde van € 2 Lees verder
PW DI 2017 Ga het gesprek aan! Cristel van de Ven en Aukje Nauta in PW De Gids - Net als in 2016 deed Factor Vijf begin dit jaar in samenwerking met Vakmedianet onderzoek naar de stand van zaken rond Duurzame Inzetbaarheid. Wat blijkt: Lees verder

In de media

Aukjes Aanrader april 2017 Vijf tips voor onderhandelaars in formatietijden. Aukjes Aanrader op PeoplePower FM - Onderhandelen kan een slopend proces zijn; zeker de onderhandeling om te komen tot een nieuw kabinet. Wat kunnen onderhandelaars doen om te zorgen dat ze Lees verder
Cristel People Power maart 2017 2017: is er iets veranderd in hoe duurzaam inzetbaar we zijn? Cristel van de Ven op PeoplePowerFM - De eerste resultaten van het nieuwe Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid zijn bekend. Vakmedianet en Factor Vijf herhaalden het onderzoek, dat vorig jaar voor het eerst Lees verder

Wie is Factor Vijf

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010, destijds opgericht omdat we werkrelaties wilden helpen vernieuwen. Zodat mensen lekker kunnen werken, nu en straks, en organisaties floreren. Onze ambitie om de wereld van werk te vernieuwen, is onveranderd hoog. Omdat werken, leren en organiseren continu anders, beter kan.

Lees meer over F5 Personen achter F5

Blog

Wentelen in wendbaarheid. Blog van Cristel van de Ven

Een projectleider legt zijn moede hoofd te ruste op zijn bureau. In opperste wanhoop. Een projectplan van hem is zojuist door de directie spreekwoordelijk afgeschoten. Recente ontwikkelingen binnen de organisatie, [...]

Meer blogs

Voorbeelden van werk

Hoe onderzoek je de lastige positie van oudere werkzoekenden?

Opdrachtgever: Instituut Gak

Hoe komt het dat werkgevers zo weinig oudere werkzoekenden aannemen? Welke factoren maken dat werkgevers meer – of minder – ouderen aannemen? Deze vragen stelde Instituut Gak, een vermogensfonds, aan SEO Economisch Onderzoek en Factor Vijf. SEO en Factor Vijf schreven een voorstel voor onderzoek naar economische en psychologische factoren die de aannamekans van ouderen beïnvloeden.
SEO-onderzoekers lazen de economische literatuur, Factor Vijf de psychologische literatuur over ouderen en werk. Daarna ontwikkelde SEO met input van Factor Vijf een vignettenanalyse: ruim 2500 vacaturehouders werd 12x gevraagd te kiezen uit 2 hypothetische kandidaten. Steeds varieerden meerdere kenmerken van de 2 sollicitanten –opleiding, ervaring, etc. – zodat we konden toetsen welke factoren de invloed van leeftijd op aannamekans beïnvloeden.
De aannamekans van (oudere) werkzoekenden wordt vooral bepaald door de verhouding tussen arbeidsproductiviteit en arbeidskosten. Ofwel: als mensen hun geld waard zijn, dan doet leeftijd er minder toe. Vooral lageropgeleiden hebben met de leeftijd minder kans op aanname. Het onderzoek helpt Instituut Gak om de positie van oudere werknemers te agenderen bij UWV, vakbeweging, werkgevers en werkenden

Lees verder

Hoe ontwikkel je leiderschap?

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Stel, je bent steengoed in je werk, en op een dag word je leidinggevende. Die rol vraagt wat nieuws van je. Het overkomt velen, waaronder hoogleraren. Inhoudsgedreven wetenschappers die ineens groepen medewerkers gaan aansturen. Hoe kunnen zij zich die leiderschapsrol soepel eigen maken? De Universiteit Utrecht vroeg Factor Vijf een leiderschapstraject voor hoogleraren vorm te geven.
Drie pijlers vormen de basis van de leergang Academisch Leiderschap: strategievorming, operationele daadkracht en gesprekken voeren. Elke deelnemer wordt individueel door ons gecoacht. Het groepsdeel van de leergang bestaat uit een aantal aaneengesloten cursusdagen en enkele intervisiebijeenkomsten. Tijdens de leergang behandelen we diverse leiderschapstheorieën. Dankzij oefeningen en gesprekken met aansprekende dinergasten, elkaar en trainingsacteurs vergroten deelnemers hun leiderschapskwaliteiten.
Deelnemers leren hun eigen strategische koers te ontwikkelen en uit te dragen. Zeverbeteren hun gespreksvaardigheden, waardoor ze beter kunnen onderhandelen, conflicten hanteren en mensen motiveren. Ze leren delegeren en zaken slim voor elkaar te krijgen. Dat helpt hen balanceren tussen vakinhoud en bestuurlijke taken. De leergang wordt beoordeeld met minimaal een 8. Iedereen beveelt deze leergang aan collega’s aan.

Lees verder

Hoe innoveer je praktijken voor duurzame inzetbaarheid?

Opdrachtgever: Philips

Duurzame inzetbaarheid houdt Philips en de vakbonden flink bezig. Want de baan voor het leven bestaat niet meer. Ook niet bij Philips. Philips en de vakbonden stimuleren medewerkers daarom hun hele leven te leren. Daartoe richtten zij een fonds op – Veerkracht@Werk – dat initiatieven voor ontwikkeling van mensen stimuleert. Aan Factor Vijf vroeg men hoe je zo’n fonds optimaal kunt benutten.
Factor Vijf zit de stuurgroep Veerkracht@Werk voor en zorgt dat men wijze besluiten neemt over hoe je medewerkers kunt versterken in hun werk. Zoals het besluit om leerambassadeurs op te leiden: ‘gewone’ medewerkers die hun collega’s bij de koffieautomaat adviseren hoe ze kunnen blijven leren. Ook geeft Factor Vijf advies over fondsactiviteiten, zoals hoe je werkstress vermindert.
Dankzij onze procesbegeleiding kunnen Philips en de vakbonden zich richten op de inhoud. Wij bewaken voortgang en tijd, zorgen voor een goed gespreksklimaat en heldere verslaglegging. Samen met de programmamanagers van Veerkracht@Werk bedenken we creatieve werkvormen. Hierdoor maken vele medewerkers kennis met het fonds, zodat ze hun eigen veerkracht kunnen versterken en er een ontwikkelklimaat bij Philips ontstaat.

Lees verder

Hoe vernieuw je medezeggenschap?

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vier ondernemingsraden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilden samen één moderne OR vormen en vroegen Factor Vijf om dit vernieuwingsproces te begeleiden. Met als doel: medezeggenschap die bijdraagt aan werkplezier en motivatie, talenten en innovatieve ideeën van medewerkers optimaal benut, medewerkers invloed geeft en bijdraagt aan gelijkwaardige arbeidsrelaties.
Factor Vijf schreef een visie op moderne medezeggenschap en organiseerde een inspiratiesessie, om te leren hoe andere organisaties hun medezeggenschap vernieuwen. We hielpen een nieuwe structuur en een nieuw reglement voor medezeggenschap op te zetten, evenals een aansprekende verkiezingscampagne. De nieuw verkozen OR Kern is divers en werkt met participantenraden, zodat meer medewerkers deelnemen aan medezeggenschap.
Onder onze begeleiding lukte het om een innovatieve medezeggenschapstructuur te ontwikkelen. En dat onder grote tijdsdruk. Achttien SZW-medewerkers stelden zich kandidaat voor de nieuwe OR Kern, die uiteindelijk elf leden telt. De nieuwe structuur biedt ruimte voor deeltijdparticipatie, waardoor meer medewerkers toegang hebben tot medezeggenschap.

Lees verder

Hoe breng je mensen kennis bij over mens- en organisatieontwikkeling?

Opdrachtgever: AOG School of Management

Hoe verandert de wereld van werk? Welk perspectief hebben werkgevers en werknemers op arbeidsrelaties? Hoe kunnen mensen van diverse pluimage goed samenwerken? Welke factoren bepalen duurzame inzetbaarheid? Wat zijn nieuwe vormen van leren? En wat is sociale innovatie eigenlijk? Kunnen jullie colleges verzorgen over vraagstukken als hierboven? Dit vroeg AOG School of Management aan Factor Vijf.
Aukje Nauta en Cristel van de Ven verzorgen al ruim tien jaar colleges bij de postacademische leergang Talent en Organisatieontwikkeling. Aukjes college gaat over dialoog, i-deals en inzetbaarheid. Cristels college gaat over samenwerking in divers samengestelde teams. We reiken deelnemers inzichten aan vanuit wetenschap en praktijk. In interactieve werkvormen gaan deelnemers direct met de stof aan de slag.
De colleges van Factor Vijf worden steevast goed geëvalueerd. Factor Vijf neemt regelmatig zitting in de examencommissie van de leergang. Dan praten we met deelnemers over wat ze geleerd hebben en hoe ze dat toepassen in hun dagelijkse werk. Zo beoordelen we of deelnemers voldoende kennis en inzichten hebben opgedaan en deze kunnen toepassen in de praktijk.

Lees verder

Hoe krijg je mensen in beweging?

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Duurzame inzetbaarheid is een heikel thema in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, stijgende pensioenleeftijd en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hoe zorgt Rijkswaterstaat dat alle medewerkers, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, vitaal blijven, continu leren en zich ontwikkelen, en op z’n tijd een loopbaanstap zetten? Rijkswaterstaat vroeg Factor Vijf om ondersteuning bij deze vragen.
We interviewden 15 Rijkswaterstaters over hun loopbaan. Hun verhalen illustreren dat iedere loopbaan uniek is en zowel succesals tegenslag kent. Rijkswaterstaters kunnen de loopbaanverhalen op intranet lezen. Elk verhaal wijst hen op loopbaaninstrumenten die hen kunnen helpen. Ook begeleidt Factor Vijf een groep inzetbaarheidsadviseurs die alle medewerkers van Rijkswaterstaat ondersteunen bij hun duurzame inzetbaarheid
Rijkswaterstaat weet dankzij onze begeleiding welke interventies zorgen dat medewerkers hun duurzame inzetbaarheid versterken. De loopbaanverhalen hebben een voorbeeldwerking. De inzetbaarheidsadviseurs weten dankzij onze steun hoe ze managers en medewerkers kunnen bereiken, en hoe ze zorgen dat mensen zich bewust worden van het belang om vitaal te blijven, te leren en hun loopbaan te ontwikkelen.

Lees verder

Hoe krijg je, als ondernemer, ondernemende mensen?

Opdrachtgever: Synpact ondernemers

Het antwoord op de vraag hierboven wilde Synpact ondernemers graag geven, op de Week van de Ondernemer 2016. Aan Factor Vijf de opdracht om tijdens de Week van de Ondernemer 2016, in nauwe afstemming met het Ministerie van SZW en MKB Nederland, vorm en inhoud te geven aan een theatersessie en content area, getiteld ‘In 5 stappen naar ondernemende mensen’.
Tijdens een theatersessie onthult Aukje Nauta in 20 minuten het geheim van de vijftrapsraket naar ondernemende mensen. Op onze content area vullen ondernemers de Quickscan Ondernemende Mensen in, krijgen ze speedcoaching,en spelen ze in kleine groepen een Koerskaart: aan de hand van een placemat met slimme vragen bedenken ondernemers acties voor duurzame inzetbaarheid van hun mensen.
De theatersessie van Aukje Nauta trekt volle zalen; ondernemers vinden haar lezing zeer inspirerend. Honderden ondernemers vulden de Quickscan in en kregen waardevolle speedcoaching. De Koerskaarten zijn door ruim honderd ondernemers met enthousiasme gespeeld. Zo helpen we duurzame inzetbaarheid op de agenda van bedrijven te krijgen.

Lees verder

Hoe bezorg je congresdeelnemers een dag van blijvende betekenis?

Opdrachtgever: Vakmedianet

Vakmedianet vraagt regelmatig aan Factor Vijf om congressen voor te zitten en keynote-lezingen te verzorgen. Zoals het Congres over Duurzame Inzetbaarheid, de Inspiratiedag over Duurzame Inzetbaarheid en het Congres Flexibilisering. Vakmedianet wil met deze congressen veel deelnemers trekken, die zoveel kennis en inspiratie opdoen, dat de dag van blijvende betekenis is voor hun werk.
In overleg met Vakmedianet bedenken we de opzet van het congres. Ook geven we suggesties voor inspirerende sprekers. Met hen nemen we tevoren hun verhaal door. Tijdens het congres zorgen we voor een prettige, open sfeer, waarin deelnemers actief bijdragen. Met onze keynote-lezingen brengen we deelnemers actuele kennis bij over duurzame inzetbaarheid en flexibele arbeid.
De congressen voorzien in een sterke behoefte van HR, OR en Arboprofessionals om bij te blijven in hun vak. Bovendien lukt het ons om goede sprekers en volle zalen te trekken. De keynote-lezingen en dagvoorzitterschappen van Aukje Nauta en Cristel van de Ven worden steevast goed geëvalueerd.

Lees verder

Hoe zit het met de inspiratie van uw medewerkers?

Met deze test weet u binnen enkele minuten hoe het zit met de mensen aan wie u leiding geeft: zijn ze lekker aan het werk, ontwikkelen ze zichzelf in hun loopbaan, zijn ze vitaal? Ook weet u welke stappen u kunt zetten op weg naar medewerkers die lekker werken, nu en straks.

Naar de scan

quickscan-v2

book

Gratis download van het boek

‘Tango op de werkvloer’

Tango op de werkvloer gaat over hoe je vastgelopen cao-onderhandelingen vlottrekt, ruzies op de werkvloer oplost, en omgaat met almaar flexibeler arbeidsrelaties. Het boek laat zien dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn.

Download nu GRATIS!

Boekpresentatie Anders Werken: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

HR-festival #Toekomst: Cristel van de Ven & Aukje Nauta

TCG - Gidsen aan het woord: Aukje Nauta, Factor Vijf

Aukje Nauta over werken in de 21e eeuw

Interview Aukje Nauta | Ondernemerszaken RTLZ

Aukje Nauta

Duurzame Inzetbaarheidstips van Aukje Nauta en Sander van der Meer People Power 13 4 2015

Column Aukje Nauta

Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties - Aukje Nauta

Permanent Beta - Aukje Nauta

Duurzame inzetbaarheid - Verder kijken dan je volgende baan

Permanent Beta: Aukje Nauta - Onbegrensd Gul