Factor Vijf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw bezoek aan de website als zodanig is niet te herleiden tot persoonlijke gegevens; deze verklaring gaat daarom alleen over hoe we omgaan met de gegevens die u ons zelf verstrekt.
Over cookies en uw websitebezoek leest u hier meer.

Factor Vijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent in ieder geval dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; de doelen en het soort persoonsgegevens beschrijven we hieronder;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als u vragen heeft over uw privacy en de manier waarop wij daarmee omgaan, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Factor Vijf
Oudwijkerveldstraat 125
3581 JK Utrecht
Nederland
T +31 (0) 35 – 53 94 615
E: mail@factorvijf.eu

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die u verstrekt via de site worden door Factor Vijf als volgt verwerkt:

Aanmelden voor onze Jaarlijkse Nieuwsgroet

 • Uw naam en emailadres voert u zelf in, en zij worden opgeslagen in een MailChimp-bestand, alleen toegankelijk voor medewerkers van Factor Vijf. Wij kunnen ze voor u invoeren; dat doen we alleen na uw ondubbelzinnige toestemming.
 • Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt: het jaarlijks toezenden van de Nieuwsgroet.
 • U kunt uw gegevens te allen tijde zelf inzien, bewerken en verwijderen middels de daarvoor bestemde link in de Nieuwsgroet. U kunt ons daartoe ook benaderen via mail@factorvijf.eu
 • Als wij merken dat uw gegevens verouderd zijn door een foutmelding in MailChimp, zullen we u benaderen met de vraag of u met uw nieuwe gegevens opnieuw geregistreerd wilt worden. Wij zullen u niet uit eigen beweging opnieuw registreren. De verouderde gegevens worden automatisch onbruikbaar gemaakt door het systeem.
 • MailChimp plaatst ter analyse cookies bij u, zodat wij onze content jaarlijks kunnen volgen en optimaliseren. Wij hebben geen toestemming gegeven voor ander gebruik dat zij van deze cookies maken. U kunt de cookies verwijderen via de browser of hier uw voorkeuren aanpassen voor welke bedrijven uw gegevens mogen gebruiken voor (re-)marketing

Whitepapers aanvragen

 • We krijgen per email de persoonsgegevens (naam, emailadres) binnen die u ons stuurt via dit formulier, en gebruiken dit om aan uw verzoek te kunnen voldoen en om daarover zonodig contact met u op te nemen of vragen te beantwoorden.
 • Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Factor Vijf en gebruiken wij nergens anders voor.
 • Alleen als u zelf bij het aanvragen van het document aangeeft de Nieuwsgroet te willen ontvangen, dan komen naam en emailadres automatisch in de aparte Nieuwsgroet-lijst terecht, zie aldaar.
 • Wij bewaren de download-gegevens in een apart bestand gedurende twee jaar voor analysedoeleinden (bv. downloadfrequentie, branche) en daarna verwijderen wij ze. Binnen de website worden zij niet opgeslagen.

Een van onze contactformulieren invullen om een vraag te stellen

 • De persoonsgegevens die u verstrekt komen binnen via mail en gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen over uw vraag.
 • De gegevens worden alleen gezien door medewerkers van Factor Vijf en in een apart bestand opgeslagen; ze worden niet binnen de website bewaard.
 • Als dit contact leidt tot een (net)werkrelatie, nemen wij de gegevens op in onze contactenlijst en eventueel onze Nieuwsgroet-lijst.
 • De aanvankelijk verstrekte gegevens in het aparte bestand worden twee jaar bewaard voor analyse-doeleinden en daarna vernietigd.

Het beveiligen van onze eigen website

 • Onze WordPress-website bevat een Wordfence-plugin, die wordt gebruikt om de website te beschermen tegen brute-force aanvallen en andere hacks. Uw IP-adres wordt tijdelijk opgeslagen door deze plugin.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij maken inzake gegevens die u verstrekt via de website gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de nieuwsbrief via MailChimp;
 • Het verzorgen van ons websiteonderhoud via JijOnline;

Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. MailChimp is gevestigd buiten de EU, maar heeft een EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Factor Vijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Factor Vijf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Via een onderhoudscontract met onze hostingpartij wordt onze website technisch  volledig up to date gehouden en maximaal beveiligd door middel van hardening-acties en andere maatregelen.
 • De website is voorzien van SSL: alle verbindingen naar de website van Factor Vijf, via een smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde verbinding.
 • De hosting-partij (JijOnline) heeft bij wijze van verwerkersverklaring in een bijlage bij hun algemene voorwaarden laten weten hoe zij met hun gegevensverwerking omgaan en daar verwijzen we u graag naar. Algemene voorwaarden JijOnline

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 augustus. Als Factor Vijf nadien wijzigen doorvoert in de manier waarop met de website en via de website verkregen persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in de deze verklaring bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen plaatsen we ook een Nieuwsbericht op onze website.